Návod na petíciu ( bližšie Zákon č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve)

Pre vytvorenie petície:
Petícia musí byť písomná (elektronická verzia petície vyžaduje zaručený elektronický
podpis zástupcu), označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného
alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno,
priezvisko a adresu pobytu. Zástupca majúci nad 18 dodatočne pripojí aj svoj
podpis. Petičný výbor nie je právnickou osobou.
Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu, nesmie vyzývať k porušovaniu
ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo
obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.
Odporúčame petičnému výboru zanechať v texte petície kontaktný email na Vás
pre prípad záujemcov nad 16 rokov o pomoc vo Vašom úsilí.

Pre podporu petície:
V petícii je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť svoje meno, priezvisko, adresu
trvalého pobytu a v našom prípade v elektronickej podobe namiesto podpisu
uvedie svoju adresu elektronickej pošty, alebo el. schránky, alebo v budúcnosti
formou zaručeným elektronickým podpisom cez občiansky preukaz prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy, www.slovensko.sk) .
Ak ide o právnickú osobu (osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie
čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu) + názov a sídlo.
Treba sa riadne oboznámiť s jej obsahom pred jej podpísaním
Na účely potvrdenia podpory elektronickej podoby petície treba uviesť svoju adresu
elektronickej pošty (bude slúžiť na to, aby organizátor petície overil reálnosť
podporovateľa petície, napr. tým spôsobom, že na uvedenú adresu zašle URL link,
ktorého otvorením príde k podpore elektronickej petície)
Orgán verejnej moci nemusí brať do úvahy podporu petície osobou, ktorá o sebe
uviedla údaje nečitateľne, neúplne alebo nepravdivo.
Pre člena petičného výboru: na uzavretie petície, vygenerovanie a prijatie
emailom vyplnených petičných hárkov, prosím kontaktujte autora